25 lat działalności naszej Caritas

Caritas Archidiecezji Białostockiej została ustanowiona w dniu 23 stycznia 1991 r. dekretem śp. bp. Edwarda Kisiela Administratora Apostolskiego Archidiecezji w Białymstoku i  jest organizacją charytatywną Kościoła katolickiego, której misją jest niesienie skutecznej pomocy potrzebującym i ubogim, w sposób systematyczny i doraźny, duchowy i materialny. Czyniąc to, Caritas odwołuje się do wartości i zasad wypływających z nauki Ewangelii i katolickiej nauki społecznej.

Wsłuchani w głos Jezusa „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” pracownicy i wolontariusze Caritas starają się nieść pomoc najbardziej potrzebującym bez względu na wyznanie i światopogląd. „Nie moglibyśmy tego czynić bez ludzi dobrej woli, którzy chętnie wspierają nasze akcje (Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkanocna, Tornister pełen Uśmiechów, Kilometry Dobra czy Skrzydła)” – mówi ks. Adam Kozikowski, dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej.

Aby móc skutecznie przychodzić z pomocą potrzebującym oraz skutecznie, w ich imieniu upominać się o poszanowanie, godność oraz należne prawa, staramy się odczytywać potrzeby duchowe i materialne tych, którzy zostali w jakiejkolwiek formie doświadczeni przez los.  Czynimy to prowadząc specjalistyczne placówki i centra pomocy (ponad 30), prowadząc liczne programy i akcje skierowane zarówno do dzieci, jak i osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych oraz wszystkich tych, których dotyka ubóstwo, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym. Nieocenioną rolę wsparcia pełnią Parafialne Zespoły Caritas i Szkolne Koła Caritas, które uczestniczą w zbiórkach żywności, docierają z pomocą do osób z najbliższego otoczenia, rozeznają potrzeby bliźnich.

Początki działalności Caritas w Polsce, to głównie dystrybucja darów materialnych otrzymywanych z zagranicy (stan wojenny). Szybko jednak zmieniła swoją strategię i zajęła się udzielaniem pomocy charytatywnej dzięki środkom pozyskiwanym od ludzi dobrej woli i instytucji. Caritas utworzyła profesjonalne placówki opiekuńcze i wychowawcze.

Działalność pomocowa Caritas Archidiecezji Białostockiej

Organizacja pomocy mieści się w następujących kategoriach:

  1. Pomoc dziecku i rodzinie (Dom Samotnej Matki, Rodzinny Dom Dziecka, świetlice dla dzieci, organizacja letniego wypoczynku).
  2. Pomoc osobom ubogim i bezdomnym, osobom bezrobotnym (Dom dla Bezdomnych, Noclegownia, Ogrzewalnia, Centrum Pomocy Samarytanin, Centrum Integracji Społecznej).
  3. Pomoc osobom niepełnosprawnym (Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy).
  4. Leczenie i rehabilitacja (Stacje Opieki, Ośrodek Opiekuńczo – Rehabilitacyjny).
  5. Pomoc migrantom i uchodźcom (Centrum pomocy migrantom i uchodźcom, Dom dla Repatriantów).
  6. Pomoc osobom uzależnionym (Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień METANOIA, Punkt Konsultacyjno-Informacyjny o Problemach Alkoholowych.

W ten sposób działalność Caritas wpisuje się w misję Kościoła polegającą na pełnieniu posługi miłosierdzia, zgodnie z pierwszym zdaniem Dekretu: „Miłosierdzie stanowi istotny element misji ewangelizacyjnej Kościoła i jej weryfikację”. Posługa ta pełniona jest, w pierwszym rzędzie, na poziomie archidiecezji, ale także w wymiarze ponad diecezjalnym i przekraczającym granice naszego kraju.

Caritas jest odrębnym, w pełni autonomicznym podmiotem prawa kościelnego i cywilnego, działającym na mocy własnego statutu. Oficjalnie na czele diecezjalnych Caritas stoi właściwy biskup-ordynariusz, w praktyce jednak, zasadniczy ciężar zadań na szczeblu diecezjalnym spoczywa na działającym w jego imieniu dyrektorze Caritas. W Caritas Archidiecezji Białostockiej lipca 2015 funkcję dyrektora pełni ksiądz Adam Kozikowski.

keyboard_arrow_up
Skip to content