Centrum Wolontariatu Caritas

Wolontariat w Caritas Archidiecezji Białostockiej jest organizowany na zasadzie Kół Caritas (Przedszkolnych Kół Caritas, Szkolnych Kół Caritas, Akademickich Kół Caritas), Parafialnych Zespołów Caritas oraz Centrum Wolontariatu Caritas.

Szkolne Koła Caritas (SKC) są to organizacje uczniowskie, które włączają się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas. Szkolne Koła Caritas mogą powstawać na każdym etapie edukacji szkolnej. Spełniają one ważną rolę w pracy wychowawczej szkoły. Fundament ich działania opiera się na autentycznym zaangażowaniu młodzieży na rzecz potrzebujących, na wzajemnym zaufaniu, współodpowiedzialności i pracy zespołowej. Każde SKC może wybrać spośród wolontariuszy Koła, samorząd. Działalność Szkolnego Koła Caritas musi być zgodna ze statutem szkoły. Opiekunami Szkolnych Kół Caritas są nauczyciele pracujący w danej szkole. Działaniami SKC kieruje opiekun. W ramach SKC odbywają się spotkania integracyjne i formacyjne, organizowane są akcje charytatywne oraz pomoc materialna. Każde SKC podejmuje własne akcje pomocowe bądź też włącza się w akcje organizowane przez Centrum Wolontariatu.

Parafialny Zespół Caritas (PZC) to grupa osób, która pod przewodnictwem opiekuna, księdza pracującego w danej parafii, prowadzi dzieła miłosierdzia w parafii. Należą do niej parafianie czynnie wspierający działalność charytatywną parafii. Pomoc jaką oferuje PZC to pomoc w postaci wydawania odzieży, żywności a niekiedy drobna pomoc finansowa. Wolontariusze PZC to osoby, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas by pomagać innym.

Centrum Wolontariatu Caritas zajmuje się koordynacją działań wolontarystycznych oraz realizacją szkoleń dla wolontariuszy SKC, PZC oraz opiekunów. Za wszystkie działania dotyczące wolontariuszy odpowiada koordynator wolontariatu. Centrum Wolontariatu oraz koordynatorzy szkolni (opiekunowie) zajmują się organizowaniem i przeprowadzeniem zbiórek żywności a także wszelkich działań, które w swej realizacji angażują wolontariuszy.

Wolontariat może być świetnym wstępem do kariery zawodowej, oderwaniem od codzienności, sposobem na spełnienie swoich ambicji lub idealną odpowiedzią na potrzebę uczynienia czegoś bezinteresownego dla innych. Nie trzeba mieć specjalnych kwalifikacji – wystarczy chęć do działania.

Jeżeli chcesz zostać wolontariuszem Caritas i włączyć się w nasze działania, napisz wolontariat.bialystok@caritas.pl lub przyjdź. Wspólnie zdecydujemy gdzie Twoje wsparcie jest najbardziej potrzebne. Zapraszamy.

Formularze dla wolontariuszy do pobrania:

(dot. również wolontariatu dla UKRAINY)

Formularz dla kandydata na wolontariusza – osoba pełnoletnia

Formularz dla kandydata na wolontariusza – osoba niepełnoletnia

keyboard_arrow_up
Skip to content