CIS szansą dla gminy Supraśl i Czarna Białostocka

Zapisy i informacje:
Pon-Pt 8:00-15:00

Caritas Archidiecezji Białostockiej realizuje projekt pt.: „CIS szansą dla gminy Supraśl i Czarna Białostocka”

Projekt zakłada zrealizowanie na terenach ww. gmin usługi  reintegracji społeczno-zawodowej dla 28 osób objętych pomocą społeczną. Każdy uczestnik projektu  zostanie objęty kompleksowym wsparciem w formie reintegracji zawodowej i społecznej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.03.2017. – 30.09.2018.

Wartość projektu: 372 603,06 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 321 752,61 zł

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społeczno- zawodowej 28 osób zagrożonych ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym, kobiet i mężczyzn z terenu gmin Supraśl i Czarna Białostocka zgodnego ze standardami zawartymi w Ustawie o zatrudnieniu socjalnym oraz poprzez aktywne uczestnictwo w CIS w okresie od 03.2017 r. do 09.2018 r., z uwzględnieniem odmiennych potrzeb kobiet i mężczyzn.

Uczestnicy projektu:

Projekt skierowany jest do 28 osób (9 kobiet  i 19 mężczyzn), które spełniają łącznie następujące warunki:

 • zamieszkują na terenie gminy Supraśl lub Czarna Białostocka,
 • posiadają status osoby bezrobotnej (w tym długotrwale bezrobotnej),
 • korzystają ze świadczeń OPS,
 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności
 • znajdują się w innej trudnej sytuacji życiowej uwzględnionej w art. 1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym

W ramach projektu oferujemy:

 1. wsparcie coachingowe,
 2. wsparcie psychologiczne,
 3. warsztaty zawodowe w grupie budowlano-porządkowej
 4. warsztaty zawodowe w grupie gastronomiczno- spożywczej / budowlano-ogrodniczej
 5. wsparcie pracownika socjalnego
 6. poradnictwo zawodowe

Harmonogram realizacji projektu:

 • Rekrutacja do projektu: I tura: I – III 2017, II tura: XII 2017
 • Wsparcie coachingowe: V 2017 – IX 2018
 • Wsparcie psychologiczne: V 2017 – IX 2018
 • Warsztaty zawodowe w grupie budowlano-porządkowej: V 2017 – IX 2018
 • Warsztaty zawodowe w grupie gastronomiczno- spożywczej / budowlano-ogrodniczej: V 2017 – IX 2018
 • Wsparcie pracownika socjalnego: III 2017 – IX 2018
 • Poradnictwo zawodowe: III 2017 – IX 2018
keyboard_arrow_up
Skip to content