„Moje miejsce – ARKA” : REKRUTACJA

„Moje miejsce – ARKA”

W związku z realizacją projektu pt.: „Moje miejsce – ARKA”, niniejszym ogłaszamy rekrutację Uczestników Projektu.

Uczestnikiem może być osoba niepełnosprawna dorosła tj. powyżej 18 roku życia ze stopniem umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością sprzężoną i zaburzeniami psychicznymi, która zamieszkuje na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego tj. na terenie miasta Białystok lub gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Turośń Kościelna.

Zakres wsparcia merytorycznego oferowanego w projekcie obejmuje następujące działania w ramach projektu:
I. Przygotowanie uczestników projektu do zamieszkania poza domem rodzinnym:
⦁ Grupowe spotkania z psychologiem (3 grupy – mieszkańcy, prawni opiekunowie, opiekunowie) – każde spotkanie 3h
⦁ Indywidualne spotkania z psychologiem (mieszkańcy – 8 osób, prawni opiekunowie – 8, opiekunowie – 6) – 3h/osoba
⦁ Opracowanie Indywidualnych Planów Wsparcia dla mieszkańców
⦁ Organizacja weekendowych spotkań adaptacyjnych (6 spotkań) mających na celu:
• zapoznawanie się z nowymi warunkami zamieszkania (rozkład pomieszczeń, obsługa urządzeń, orientacja w najbliższym terenie)
• doskonalenie w zakresie samoobsługi (higiena osobista, ubieranie się i rozbieranie się, przygotowania do snu)
• rozwijanie umiejętności dnia codziennego (zakupy, pomoc w przygotowaniu posiłku, sprzątanie po posiłku, porządki w pokojach oraz innych pomieszczeniach)
• spędzanie czasu wolnego (rozmowy, planowanie kolejnych aktywności, wspólne muzykowanie i śpiew, wyjścia na spacery i do kościoła)

 II. Zamieszkanie w ARCE:
⦁ Zapewnienie opieki psychologicznej i terapeutycznej dla niepełnosprawnych uczestników projektu.
⦁ Zapewnienie opieki przez 6 Opiekunów osób niepełnosprawnych
⦁ Zapewnienie pomocy psychologicznej Opiekunom prawnym
⦁ Organizacja co miesięcznych spotkań z opiekunami prawnymi (36 spotkań)
⦁ Działania integracyjne – organizacja imprez mających na celu: budowanie i rozwijanie relacji: osoba z niepełnosprawnością intelektualną – osoba sprawna intelektualnie (6 imprez integracyjnych)

Rekrutacja Uczestników prowadzona jest przez Beneficjenta – Caritas Archidiecezji Białostockiej w okresie od 12.02.2020r. do 26.02.2020r.

Wszelkie informacje nt. rekrutacji uzyskacie Państwo w Biurze Projektu:
Caritas Archidiecezji Białostockiej: Białystok, ul. Warszawska 32;
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00, nr tel. 85 651 9008.
Wypełnione Formularze rekrutacyjne (do pobrania poniżej) można składać w Biurze Projektu osobiście, wysyłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na email: bialystok@caritas.pl, przy czym liczy się data wpływu dokumentów do Biura Projektu.

Zgłoszenia po zakończeniu naboru zostaną poddane ocenie w oparciu o następujące kryteria udziału w projekcie (formalne):
⦁ Osoby niepełnosprawne (100% beneficjentów) ze stopniem umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością sprzężoną i zaburzeniami psychicznymi
⦁ Osoby zamieszkałe na obszarze BOF (100% beneficjentów)

Celem umożliwienia udziału w projekcie wszystkim zainteresowanym Beneficjent może prosić o tłumaczenie migowe lub audio deskrypcję.

Po zamknięciu naboru uczestników, będzie przeprowadzana przez psychologa rozmowa kwalifikacyjna, mająca na celu ocenę stanu fizycznego, emocjonalnego, położenia społecznego kandydata, poziom jego motywacji.
Psycholog podczas rozmowy będzie przydzielał kandydatowi punkty (maksymalna ilość punktów do uzyskania wyniesie 50):
⦁ Stan fizyczny – max 10 pkt.
⦁ Stan emocjonalny – max 15 pkt.
⦁ Położenie społeczne – max. 5 pkt.
⦁ Poziom motywacji – max. 20 pkt.

Rozmowa kwalifikacyjna wyłoni uczestników projektu – osoby z największą ilością punktów, a w przypadku osób z taką samą ilością punktów, które będą mogły uczestniczyć w projekcie o przyjęciu decydować będzie płeć (zgodnie z założoną grupą docelową wybranych zostanie 5 kobiet i 3 mężczyzn) oraz kolejność zgłoszeń.
Zostanie utworzona Lista Podstawowa oraz Lista Rezerwowa. W przypadku gdy osoba z Listy Podstawowej zrezygnuje z udziału w projekcie, zostanie automatycznie zastąpiona osobą z Listy Rezerwowej.

Z każdym uczestnikiem projektu zostaną podpisane umowy.

REGULAMIN REKTUTACJI I UCZESTNICTWA

formularz

keyboard_arrow_up
Skip to content