„Moje miejsce – Arka”

Zapisy i informacje:
Pon-Pt 8:00-15:00

Caritas Archidiecezji Białostockiej realizuje projekt zintegrowany pt.: „Moje miejsce – Arka”, którego celem ogólnym jest poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych jakimi są usługi opiekuńcze dla 8 osób niepełnosprawnych zamieszkujących Białostocki Obszar Funkcjonalny, a celami szczegółowymi:

1. utworzenia 8 mieszkań wspomaganych wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem w Supraślu

2. świadczenia wysokiej jakości usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych

3. zwiększenia włączenia społecznego osób niepełnosprawnych poprzez poradnictwo psychologiczne i działania integracyjne

4. zapewnienia wsparcia dla opiekunów i opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych.

Projekt realizowany będzie w okresie od 20 maja 2019r. do 31 grudnia 2022r.

Niniejszy projekt realizowany będzie w ramach dwóch priorytetów:

1. Europejski Fundusz Społeczny – Priorytet Inwestycyjny 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Wartość całkowita tej części projektu wynosi: 1 106 772,00 PLN; wartość kosztów kwalifikowanych: 1 106 772,00 PLN; wartość wnioskowanego dofinansowania (95% wartości kosztów kwalifikowanych): 1 045 172,00 PLN.

2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Priorytet Inwestycyjny 9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych. Wartość całkowita tej części projektu wynosi: 3 627 911,46 PLN; wartość kosztów kwalifikowanych: 3 188 278,08 PLN; wartość wnioskowanego dofinansowania (85% wartości kosztów kwalifikowanych): 2 710 036,35 PLN.

Projekt zintegrowany w największym stopniu przyczynia się do poprawy dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie BOF

Działaniom realizowanym na rzecz wysokiej jakości usług społecznych, wspieranym ze środków EFS towarzyszy wsparcie uzupełniające w zakresie infrastruktury usług socjalnych. Realizacja projektu w zaproponowanej formie przyczynia się do wzmocnienia procesu włączenia społecznego. Działania w zakresie infrastruktury uwzględniają komplementarność wsparcia i będą realizowane w powiązaniu z działaniami realizowanymi w ramach priorytetu inwestycyjnego 9iv jako element ściśle uzupełniający interwencję EFS.

keyboard_arrow_up
Skip to content