Pomoc prawna

Zapisy i informacje:
Knyszyński Ośrodek Kultury
Pon-Pt 8:00-16:00

Pomoc prawna. Od stycznia 2016 rozpoczęliśmy funkcjonowanie punktu udzielania nieodpłatnych porad prawnych w Knyszynie.

KTO UDZIELA PORAD PRAWNYCH?

W Starostwie Powiatowym w Mońkach nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie osobiście przez adwokata (w poniedziałki, środy, piątki) lub radcę prawnego (wtorki i czwartki), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ NIEODPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ ?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

– młodzież do 26 roku życia,

– osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,

– osoby, które ukończyły 65 lat,

– osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

– kombatanci, osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

– weterani,

– zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

NA CZYM POLEGA NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ?

Pomoc prawna będzie polegała na:

• poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,

• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,

• pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,

• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika   z urzędu.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

• prawa pracy,

• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

• prawa cywilnego,

• spraw karnych,

• spraw administracyjnych,

• ubezpieczenia społecznego,

• spraw rodzinnych,

• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

keyboard_arrow_up
Skip to content