Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Niniejszym informujemy, iż na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1191902

zostały zamieszczone dokumenty dotyczące postępowania na   wykonanie prac modernizacyjnych w ramach przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku Caritas mieszczącego się w Supraślu przy ul. 3 Maja 5B., które realizowane będą w ramach projektu „Moje miejsce – ARKA”.

Ww. projekt realizowany będzie przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF.

keyboard_arrow_up
Skip to content