PROW

Caritas Archidiecezji Białostockiej realizowało operację „Remont połączony z modernizacją świetlicy socjoterapeutycznej Centrum Pomocy Caritas w Supraślu”.

Celem operacji „Remont połączony z modernizacją świetlicy socjoterapeutycznej Centrum Pomocy Caritas w Supraślu” jest umożliwienie dzieciom i młodzieży uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, aktywizację społeczną, możliwość odkrywania i pogłębiania zainteresowań, współdecydowanie i zaangażowanie w rozwój życia społecznego obszaru poprzez remont połączony z modernizacją, wyposażeniem oraz udostępnieniem kolejnych pomieszczeń świetlicy świetlicy socjoterapeutycznej przy Centrum Pomocy Caritas w Supraślu. Miejscem realizacji operacji jest budynek w którym prowadzone będzie Centrum Pomocy Caritas przekazany przez Starostwo Powiatowe, w którym mieści się świetlica.

Realizacja operacji obejmowała prace remontowe, modernizacyjne i zakup wyposażenia, które przyczyni się do możliwości rozszerzenia funkcjonalności świetlicy, co za tym idzie rozszerzenie możliwości aktywizacji mieszkańców naszego obszaru, umożliwienie rozwoju ich zainteresowań, zachowywaniu dorobku kulturowego, historycznego regionu, a w konsekwencji realizacji zakładanego celu głównego operacji.

Realizacja operacji zakładała realizację następujących czynności:

zakup sprzętu komputerowego RTV, AGD oraz nagłośnieniowego (komputerów, telewizora i odtwarzacza dvd) – potrzebne jest by poszerzyć program zajęć z dziećmi, co ma na celu kształtowanie prospołecznych postaw, uczenie młodych współodpowiedzialności i współistnienia w społeczeństwie. Komputery są niezbędne do funkcjonowania świetlicy ze względu na jej funkcje – zarówno edukacja, socjoterapia, rozwój jak też zabawa dzieci, młodzieży w obecnych czasach jest praktycznie niemożliwa bez wykorzystania sprzętu komputerowego ze względu na wszechstronność jego wykorzystania i możliwości zastosowania. Komputery będą użytkowane zarówno przez podopiecznych świetlicy jak również prowadzących zajęcia. Wykorzystywane będą również jako pomoc naukowa do nauki obsługi komputera i korzystania z internetu przez seniorów. Sprzęt ten wraz z nagłośnieniem pozwoli również na organizowanie w ramach funkcjonowania świetlicy imprez, związanych z rozwojem zainteresowań mieszkańców oraz poznawaniem dziedzictwa kulturowego. Ma to znaczenie dla realizacji wskaźnika określonego w LSR: liczba imprez, które zostały zrealizowane w nowych, zmodernizowanych lub wyposażonych obiektach infrastruktury społecznej i kulturalnej na obszarze LGD do 2015. Operacja umożliwi realizację co najmniej 2 imprez.

wyposażenia sali dydaktycznej (regały, sprzęt nagłośnieniowy, mikrofony, biblioteczka) – sala będzie miejscem, pozwalającym rozwijać aktywność mieszkańców (głównie najmłodszych) w zakresie współpracy i wzajemnej pomocy w zakresie niwelowania różnić w zakresie posiadanej wiedzy (wiele dzieci z rodzin ubogich ma problemy w szkole i potrzebne jest im miejsce, gdzie w przyjaznych warunkach dzieci, które nie mają problemów edukacyjnych będą mogły wspierać dzieci, które je mają) ale również ma na celu kształtować i rozwijać postawy prospołeczne, samokontrolę i chęć rozwoju i poszerzania wiedzy. Biblioteczka stanowi niezwykle istotny element wyposażenia świetlicy – umożliwia przebywającym dzieciom i młodzieży korzystanie z pomocy naukowych, a więc wpływa na ich rozwój, podnosi funkcjonalność i użyteczność świetlicy. biblioteczkę stanowił będzie zbiór słowników i encyklopedii z zakresu najbardziej popularnych dziedzin nauki.

Miejscem realizacji operacji jest budynek Centrum Pomocy Caritas w Supraślu będący własnością Caritas, w którym znajduje się świetlica socjoterapeutyczna w miejscowości Supraśl, przy ul. 3-Maja, jednak operacja poprzez swój charakter obejmie oddziaływaniem znacznie szerszy obszar. Wynika to z faktu, że do szkoły w Supraślu uczęszczają dzieci z innych maleńkich miejscowości skupionych wokół tego miasta. Poprzez współpracę ze szkołami operacja obejmie więc młodzież i dzieci z okolic.

lgd_prow

keyboard_arrow_up
Skip to content