REKRUTACJA

W związku z realizacją projektu pt.: Moje miejsce – ARKA”, niniejszym ogłaszamy rekrutację osób do pracy na rzecz Projektu, na następujące stanowiska:

 1. Opiekun osoby niepełnosprawnej – 6 osób (forma zatrudnienia – umowa o pracę, przy czym 3 osoby pełny etat, 3 osoby 0,5 etatu)

Opiekunowie, będą odpowiadać za:

 • Organizowanie i planowanie pracy na własnym stanowisku z wykorzystaniem stosowanych metod pracy socjalnej.
 • Organizowanie opieki i pracy z osobą niepełnosprawną.
 • Organizowanie wsparcia społecznego.
 • Pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej.
 • Mobilizowanie niepełnosprawnego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań.
 • Rozwiązywanie problemów osoby niepełnosprawnej.
 • Doradzanie w zakresie aktywizacji społecznej (usługi kulturalne, rekreacyjne, edukacyjne, integracja ze środowiskiem).
 • Wspieranie osoby niepełnosprawnej w załatwianiu spraw urzędowych.
 • Współtworzenie programów rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej.
 • Współpraca z różnego rodzaju instytucjami, organizacjami społecznymi, mediami w celu wsparcia osoby niepełnosprawnej.
 • Monitorowanie pracy własnej i zespołu obejmującego opieką i terapią osobę niepełnosprawną.
 • Zapewnianie jakości w pracy z niepełnosprawnym, przestrzeganie obowiązujących procedur.

Zakres działań Opiekunów, podejmowanych wobec danych osób będzie opisany w opracowanym przez psychologa Indywidualnym Programie Wsparcia.

Wymagania: Opiekunem może być osoba dorosła tj. powyżej 18 roku życia, która zamieszkuje na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego tj. na terenie miasta Białystok lub gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Turośń Kościelna. Osoba powinna posiadać takie cechy, które czynią z niej osobę szczególnie predysponowaną do pracy z ludźmi. Powinna ją cechować postawa prospołeczna i idąca za tym chęć niesienia pomocy innym ludziom oraz głęboka empatia, pozytywne emocje i uczucia, które pozwalają na lepsze zrozumienie sytuacji podopiecznego. Opiekun musi umieć „słuchać”, być cierpliwy i życzliwy. Powinien posiadać umiejętności planowania i opracowywania harmonogramów działań, określania priorytetowych zadań i celów, a także zdolności organizacyjne.

Wykształcenie min. średnie.

 1. Psycholog – 2 osoby (forma zatrudnienia – umowa zlecenie)

Wymagania: wykształcenie psychologiczne, doświadczenie w pracy z niepełnosprawnymi osobami dorosłymi, znajomość metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC) lub otwartość na ich poznawanie i wdrażanie do pracy, dyspozycyjność czasowa, pogoda ducha i zapał do wykonywanej pracy.

 1. Terapeuta zajęciowy – 2 osoby (forma zatrudnienia – umowa zlecenie)

Wymagania: wykształcenie kierunkowe, wysoka kultura osobista i motywacja do pracy, umiejętność pracy w zespole, zdolności komunikacyjne i dobra organizacja pracy, doświadczenie w pracy z niepełnosprawnymi osobami dorosłymi, dyspozycyjność czasowa, pogoda ducha i zapał do wykonywanej pracy.

 

Rekrutacja na ww. stanowiska prowadzona jest przez Beneficjenta – Caritas Archidiecezji Białostockiej                      w okresie od 27.02.2020r. do 09.03.2020r.

 

Wszelkie informacje nt. rekrutacji uzyskacie Państwo w Biurze Projektu:

Caritas Archidiecezji Białostockiej: Białystok, ul. Warszawska 32;

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00, nr tel. 85 651 9008.

CV i list motywacyjny należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rekrutacja na stanowisko … (podać stanowisko) w ramach projektu „Moje miejsce – ARKA” w Biurze Projektu osobiście lub wysyłać pocztą tradycyjną, przy czym liczy się data wpływu dokumentów do Biura Projektu.

 

 

 

keyboard_arrow_up
Skip to content