Świetlice dla dzieci

Białostocka Caritas prowadzi 2 specjalistyczne placówki wsparcia dziennego na terenie Białegostoku. Placówki te świadczą pomoc dzieciom wychowującym się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju.

Zadaniem świetlic jest zapewnienie dzieciom i młodzieży

  • opieki wychowawczej,
  • tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce,
  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków,
  • łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie oraz eliminowanie zaburzeń zachowania.

Dzieci kierowane są do placówki przez pedagogów szkolnych, nauczycieli, pracowników MOPR, kuratorów, a także z własnej woli lub woli rodziców.

Placówki współpracują z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, pedagogami szkolnymi, nauczycielami i innymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.

Pracownicy świetlicy podejmują również współpracę z rodzicami dzieci. Podopieczni świetlic biorą udział w koloniach organizowanych przez Caritas.

Działalność świetlic jest współfinansowana ze środków Prezydenta miasta Białystok.

Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego – Świetlica „Promyk”

Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 13:00 – 18:00, natomiast w czasie wakacji i ferii zimowych w godzinach: 09:00 – 14:00. Placówka jest przystosowana do przyjęcia 20 osób. Są to głównie uczniowie szkół podstawowych.

Dzieci mają zapewniony codzienny posiłek, korzystają z różnych form zajęć dydaktycznych, integracyjnych, artystycznych, socjoterapeutycznych, rekreacyjno-sportowych.
Podstawą pracy są zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone dwa razy w tygodniu.

Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego – Świetlica „Stokrotka”

Świetlica funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00-18:00. Posiada 15 miejsc. Świetlica jest placówką wsparcia dziennego, świadczącą pomoc dzieciom wychowującym się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju, zamieszkujących dawny hotel „Iga”. Do świetlicy uczęszczają także dzieci z osiedla Dziesięciny co zwiększa szansę na integrację uczestników oraz wzajemne modelowanie zachowań.

Zajęcia w świetlicy obejmują: pomoc w lekcjach, zajęcia plastyczne i techniczne, treningi pamięci, zajęcia relaksacyjne, ruchowe oraz różne gry i zabawy.

Placówki wsparcia dziennego:

Caritas Archidiecezji Białostockiej prowadzi 3 placówki wsparcia dziennego:  Supraślu, Kuźnicy i Sokółce.

Ich zadaniem jest zapewnienie uczniom szkół podstawowych  zorganizowanej opieki wychowawczej w celu wszechstronnego rozwoju osobowości i przeciwdziałanie zachowaniom niewłaściwym. Podopieczni pochodzą z rodzin potrzebujących wsparcia.

Cele realizowane są poprzez:

  • zagospodarowanie uczniom czasu wolnego,
  • pomoc w odrabianiu lekcji, rozwijanie zainteresowań,
  • prowadzenie pracy wychowawczej ukierunkowanej na kształtowanie właściwej postawy społecznej i moralnej,
  • organizowanie warunków dla ich rozwoju,
  • wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z otoczeniem,
  • wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu.

Podopieczni świetlic korzystają też z dożywiania.

Placówka wsparcia dziennego – Świetlica im. Dobrego Pasterza w Supraślu ul. 3 Maja 5B
16-030 Supraśl
tel. 600 306 888
mail: swietlica.suprasl@caritas.pl

Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 13:30 – 18:30. Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z Supraśla, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych, oraz tych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia, a także dzieci wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju.

Praca świetlicy oparta jest o stały plan dnia, w którym jest przewidziany czas na poszczególne zajęcia, przy czym duży nacisk kładzie się na prawidłową realizację obowiązku szkolnego, czyli uczęszczanie do szkoły, odrabianie prac domowych, przygotowywanie do lekcji. Uczestnicy biorą udział w zajęciach wspierających rozwój psychofizyczny.

Placówka wsparcia dziennego – Świetlica w Kuźnicy

ul. Sokólska 5
16-123 Kuźnica
tel. 505 452 005
mail: swietlica.kuznica@caritas.pl

Świetlica funkcjonuje w roku szkolnym w godz. 12:00-17:00, zaś w ferie i w wakacje w godz. 9:00-14:00. Opieką wychowawczą objęci są uczniowie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej.

W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci mające trudną sytuację socjalno-bytową. Program zajęć realizowanych w świetlicy obejmuje: pomoc w lekcjach, budowanie właściwych postaw i relacji w grupie, oraz budowanie poczucia własnej wartości w oparciu o rozwijanie świadomości własnych umiejętności i zalet.

Wychowawca współpracuje z rodzicami oraz nauczycielami ze szkoły. Dzieci uczestniczą w zajęciach plastycznych, technicznych, muzycznych oraz sportowych.

Placówka wsparcia dziennego “Pod aureolą św. Józefa” w Sokółce

ul. Jana Pawła II 5

16-100 Sokółka
swietlicasokolka@wp.pl

Placówka wsparcia dziennego “Pod aureolą św. Józefa” funkcjonuje przy parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Sokółce od marca 2017 roku. Do placówki uczęszcza 15 dzieci w wieku od 7 do 14 lat z osiedla „Zielone”. Celem placówki jest zapewnienie przyjaznego miejsca do spotkań, zabaw oraz zajęć edukacyjnych, plastycznych, sportowych czy komputerowych. Dzieci otrzymują pomoc w odrabianiu lekcji oraz codzienny posiłek. Wychowawcy przykładają dużą wagę do rozwijania umiejętności społecznych, wzmocnienia poczucia własnej wartości, poprawy wyników w nauce, rozwijania zainteresowań. Dbają również o dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań i wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa. Zajęcia odbywają się 4 godziny przez 5 dni w tygodniu. Uroczyste otwarcie świetlicy miało miejsce 28 lutego 2017 roku, zajęcia ruszyły 1 marca. Świetlica w Sokółce jest siódmą Placówką Wsparcia Dziennego dla dzieci prowadzoną przez Caritas Archidiecezji Białostockiej.

keyboard_arrow_up
Skip to content