Zapytanie ofertowe

Caritas Archidiecezji Białostockiej zaprasza do złożenia ofert w trybie Zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności – zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” MIiR/H 20141-2020/23(3)7/2017 z dnia 19.07.2017r. na wykonanie robót budowlanych polegających na :

Realizacji projektu „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku biurowego na Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień Metanoia wraz z rozbudową, nadbudową, przebudową w miejscowości Chmielnik gmina Czarna Białostocka”.

Numer projektu: WND-RPPD.05.03.01-20-0111/16, realizowanego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Dokumenty do pobrania:

SIWZ_Caritas_Metanoia

Zał_nr5_do_SIWZ_projekt_umowy01

Zał_nr1-4_do_SIWZ

Dokumentacja techniczna:

Dokumentacja_techniczna

Nr konta do wpłaty wadium (w tytule „wpłata wadium”): 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527

 

Odpowiedzi na pytania:

Odpowiedź nr 1 na zapytanie wykonawcy z dnia 9_02_2018.

Odpowiedź nr 2 na zapytanie wykonawcy z dnia 9_02_2018

Protokół z otwarcia ofert:

protokół z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty :

20180315120247784

 

keyboard_arrow_up
Skip to content