ZAPYTANIE OFERTOWE

Caritas Archidiecezji Białostockiej zaprasza do złożenia ofert w trybie Zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności – zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” MIiR/H 20141-2020/23(3)7/2017 z dnia 19.07.2017r. na dokończenie robót budowlanych polegających na :

Realizacji projektu „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku biurowego na Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień Metanoia wraz z rozbudową, nadbudową, przebudową w miejscowości Chmielnik gmina Czarna Białostocka”.

Numer projektu: WND-RPPD.05.03.01-20-0111/16, realizowanego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Link do Ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1205957

keyboard_arrow_up
Skip to content